Kiszámoló – egy blog a pénzügyekről

Pénzügyi tanácsadás, ahogy mindig is szeretted volna.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás és tárolás során:

a) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
b) személyes adataidat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
c) megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

Ennek keretében:

1) A Portálon (www.bankracio.hu vagy a lakashitel.ingatlan.com vagy bármely egyéb partner oldalról) böngésző látogatókról a Bankráció online Kft. üzemeltető semmilyen személyes adatot nem gyűjt. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. Az adatkezelés célja marketing, ügyfél-elégedettség mérése, szolgáltatások ajánlása, hírlevél küldése, nyereményjátékokban való részvétel, illetve a Bankráció Kft. által pénzügyi termék közvetítése céljából történő felhasználás.

2) A Weboldalon (Portálon), illetve a pénzügyi termékek közvetítéshez kapcsolódóan, azt megelőzően és annak során az általad személyesen vagy elektronikus úton eljuttatott személyes adatok átadása, azaz az adatszolgáltatásod önkéntes. Ezzel az Adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást megadottnak tekintjük, amely kifejezetten magába foglalja az alábbiak szerinti adattovábbításra történő felhatalmazást is.

3) A Portált látogató/használó jogosult (a továbbiakban: Jogosult) hozzájárulására való tekintettel jogosulttá válunk a személyes adatok biztonságos csatornán keresztül történő továbbítására.

4) Tekintettel arra, hogy a Portál másik használója a pénzügyi termékek közvetítését végző Bankráció Kft., a Jogosult kifejezett, erre vonatkozó felhatalmazása alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között, a Jogosult által önkéntesen megadott személyes adatok hozzáférhetővé válnak a Bankráció Kft. számára is, mely pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi (bankszámlák, jelzálog-és fogyasztási hitelek (személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámla-hitelkeret), kis-és középvállalkozói számlák és hitelek, megtakarítások, lakástakarék termékek és ezekhez kapcsolódóan alkalmanként a Jogosult által biztosítások megkötésére is sor kerül), valamint az adatok továbbításra kerülnek a Bankráció Kft-n keresztül a vele szerződéses kapcsolatban álló, közvetítői alvállalkozók, és a Jogosult által kiválasztott pénzügyi intézmények mint adatkezelők részére, kifejezetten és kizárólagosan csak a Bankráció Kft. által végzett pénzügyi közvetítéshez kapcsolódóan. Ennek megfelelően sem a Bankráció Kft, sem a közvetítői alvállalkozói, sem a pénzügyi intézmények a jelen pont szerinti felhatalmazás alapján nem jogosultak a Jogosult/Ügyfél adatait a pénzügyi szolgáltatáson kívüli egyéb célból felhasználni (így különösen: marketing tevékenység, illetve bármely üzlet és/vagy egyéb megkeresés). A pénzügyi intézmények adatkezelési szabályzata az általuk üzemeltetett hivatalos weboldalakon található. A Jogosult a jelen adatkezelési hozzájárulás megadásával adott kifejezett felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Üzemeltetőn kívül a Bankráció Kft. és a közvetítői alvállalkozója is megismerhesse és pénzügyi közvetítés céljából kezelje és felhasználja, valamint amennyiben a Bankráció Kft., mint független (pénzügyi) többes ügynök, továbbítja személyes adatait a Jogosult által kiválasztott pénzügyi intézmény felé, hitel- vagy egyéb pénzügyi termék igénylés céljából, úgy Jogosult az érintett pénzügyi intézményt felhatalmazza és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatban lévő hitel, vagy egyéb pénzügyi termékre vonatkozó érdeklődéséről, illetve hiteligényléséről (a Jogosult neve és az igényelt hitelösszeg megjelölésével is) információt adjon a Bankráció Kft. mint a hitelközvetítésben részt vevő független többes ügynök részére, abból a célból, hogy a Bankráció Kft. a pénzügyi intézmény felé küldött igénylés állapotáról, folyamatáról a Jogosultat tájékoztatni tudja, illetve a Bankráció Kft. általi hitel- vagy egyéb pénzügyi termék közvetítéshez kapcsolódó jutalék megállapítása és elszámolása megtörténhessen.

5) A Portálon történő regisztrálással felhatalmazod a Bankráció online Kft.-t és a Bankráció Kft-t mint Adatkezelőt, hogy az általad megadottak szerint a nevedre, címedre (székhely), vezetékes és mobil telefonszámo(ai)dra, e-mail címedre, tevékenységi körödre vonatkozó adataidat továbbítsuk, vagy hozzáférhetővé tegyük a Bankráció Kft., a közvetítői alvállalkozói részére, illetve azon pénzügyi intézmények, olyan kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozások részére, amelyek számodra szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani, vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni.

6) Az Adatkezelés célja a Bankráció Kft. részéről az előkalkuláció és rövid tájékoztató készítése érdekében marketing tevékenység, valamint - külön hozzájárulás esetén - hírlevél, illetve e-book küldés. Az adatkezelés időtartama legfeljebb 5 év.
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik.

7) A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhetsz, illetve az előzetes hozzájárulásod alapján küldött hírlevél küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatod a következő elérhetőségeken:
Ügyfélszolgálat:
E-mail: adatkezeles@bankracio.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Telefonszám: 06 30 7793753

8) Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőséged az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. Tájékoztatunk, hogy az ügyfélszolgálattal történő telefonos beszélgetéseket (ki- és bemenő hívások egyaránt) a jognyilatkozatok utólagos ellenőrizhetősége céljából és a Jogosult hozzájárulása esetén rögzíthetjük. Ezen beszélgetéseket az erre a célra üzemeltetett számítógépeken elektronikusan, digitálisan, hangállományban rögzítjük. Ezen hangfelvételek tárolása a rögzítéstől számított 1 évig történik és kérés esetén ugyaneddig az időpontig van lehetőséged a hangfelvétel visszahallgatására. Az 1 éves tárolási időn túl a hangfelvételeket töröljük a rendszerből. Abban az esetben is töröljük az adott a hangfelvételt, amennyiben erre irányuló kérés érkezik hozzánk. A hanganyagok kezelésére kizárólag mi vagyunk jogosultak. Tájékoztatunk, hogy esetleges panaszodat a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a rögzített vonalon is közölheted. Amennyiben a telefonbeszélgetéshez nem kívánsz hozzájárulni, azt kifejezetten közölnöd kell ügyfélszolgálati kollégánkkal.

9) A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-63814/2013.

10) Az Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

11) A Jogosult tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Üzemeltető feltüntetett elérhetőségein.

12) Jogosult kérelmére Üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

13) Üzemeltető a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Jogosult ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Jogosult jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

14) Üzemeltető törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Jogosult kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

15) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Üzemeltető a Jogosult helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Üzemeltető a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Jogosultat, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Jogosult jogos érdekét nem sérti. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; (b), a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 (c), törvényben meghatározott egyéb esetben.
 Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

16) Amennyiben a Jogosult Üzemeltetőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

17) Jogosult a jogainak megsértése esetén Üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

18) Cookie (magyarul süti) használat:
A Portálon cookie-kat használunk. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a böngésződnek, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a gépeden (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, amikor visszatérsz ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngésződ kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jársz az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően tudjuk meghatározni például, hogy a Portál melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert így a felhasználók igényeihez tudjuk alakítani a Portált és komplexebb felhasználói élményt tudunk nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a Portál cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.
Az Üzemeltető által alkalmazott cookie-k:
- AdWords remarketing (élettartam: 7-60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)
- Facebook remarketing (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)
- AdWords konverziókövetés (élettartam: 60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)
- Facebook konverziókövetés (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)
- Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)
- az Üzemeltető által megbízott harmadik személy (Gemius Hungary Kft.) által üzemeltetett rendszer, mely a látogatókról nem személyes adatokat gyűjt.

Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Jogosult hozzájárulása.

A Portál látogatásával tudomásul veszed és hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy a Portálon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépedre (vagy a Portál, vagy a Portál 3. pontban megjelölt partnereinek Adwords, Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján a böngésződ egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az Ügyfél számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha korábban már látogatást tettél a Portálon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is) partnereinek weboldalain. Itt tilthatod le a Google hirdetések cookie-ját: http://www.google.hu/privacy_ads.html, valamint a külső szolgáltatók cookie-ját pedig itt: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveket itt találod: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Fogalmak:

a) Személyes adat: bármely természetes személy felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy felhasználóra vonatkozó következtetés.

b) Hozzájárulás: a felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás.

c) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

d) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

e) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

f) Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatvédelmi tájékoztató letöltése PDF formátumban