Kiszámoló – egy blog a pénzügyekről

Pénzügyi tanácsadás, ahogy mindig is szeretted volna.

 

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

egységes szerkezetben az Általános Szolgáltatási Feltételekkel

Jelen Üzletszabályzat a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás, illetőleg Többes Ügynökként jelzáloghitel közvetítési tevékenységének általános feltételeit tartalmazza:

1. Alapadatok

1.1. Cégnév: Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-944565
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A,
Főiroda: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A,
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti nyilvántartási szám: 22915768
Tevékenységi engedélyének száma: EN-I-1655/2010
Tevékenységi engedélyének kelte: 2010.12.18.
Magyar Nemzeti Bank által hozott határozat száma: H-EN-I-248/2017. számú határozat
Magyar Nemzeti Bank által hozott határozat kelte: 2017. március 21.
Felelősségbiztosítási kötvény száma: 95613317688189700
Képviseli: Trencsán Erika, ügyvezető
Weboldala: www.bankracio.hu

1.2. A Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság vagy Többes Ügynök) a Hpt. 10. § (1) bb) pontja szerint többes ügynök. A Pénzpiaci Többes Ügynök nem végez hiteltanácsadást.

1.3.

Ügynök a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (mint a Többes Ügynök korábbi felügyeleti szerve) [EN-I-1655/2010. számú tevékenységi engedélye alapján jogosult pénzügyi szolgáltatás, illetőleg jelzáloghitel közvetítésére. A Pénzpiaci Többes Ügynök nem végez hiteltanácsadást.

Az Ügynök státusza a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) nyilvántartásában ellenőrizhető a következő weboldalon: https://kozzetetelek.mnb.hu

2. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak

2.1. Ajánlat: A Megbízók nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat

2.2. Adatlap és dokumentáció: A Többes Ügynök által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely tartalmazza a Megbízók által az ügylet elbírálásához szükséges adatok, dokumentumok felsorolását és ügyfélnyilatkozatokat.

2.3. Fhtv: a fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény.

2.4. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;

2.5. Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

2.6. Honlap vagy Weboldal: a Bankráció Kft. által üzemeltetett www.bankracio.hu weboldal.

2.7. Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön;

2.8. Jogszabályok: a Pénzpiaci Többes Ügynök tevékenységére irányadó jogszabályok:

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt),

b) a fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény,

c) a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról szóló 462/2015 (XII.29.) Korm. rendelet,

d) 435/2016 (XII.16.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályairól

e) 462/2015. (XII.29.) Korm. rendkelet a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismeretire vonatkozó szabályokról,

f) 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

g) 3/2016. (I.7.) NGM rendelet a jelzáloghitelekre vonatkozó tájékoztatás szabályairól

h) 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

i) 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

2.9. Megbízók: Azon pénzügyi intézmények, akiknek megbízásából a Többes Ügynök többes ügynöki és jelzáloghitel közvetítő többes ügynöki tevékenységként pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi.

2.10. Közvetítői alvállalkozó: közvetítővel pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó;

2.11. Közvetítői szerződés: Az Ügyfél és a Többes Ügynök között létrejött szerződés, mely alapján a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság többes ügynöki feladatokat lát el és amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat

2.12. Közvetítői díj: minden olyan pénzben vagy természetben juttatott térítés, amelyet a közvetítő akár az ügyféltől, akár a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől az ügyfél és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között létrejött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetve meghatározott időtartamig történő fennállásáért kap;

2.13. Pénzügyi intézmény: Az a Magyarországon bejegyzett hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás, amely jogosult pénzügyi szolgáltatás végzésére.

2.14. Közvetítő az, aki a Hpt-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök) végez (a továbbiakban: független közvetítő).
2.15. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése:

a) ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek;

b) jelzáloghitel közvetítői tevékenység: az a) pontban foglalt tevékenységnek a jelzáloghitelhez kapcsolódó végzése.

2.16. Teljes hiteldíj mutató: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott fogalom;

2.17. Többes Ügynök: Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság

2.18 Termék: A Pénzügyi intézmények azon termékei, amelyek közvetítésére az Ügynök jogosult, így különösen: lakáshitel, építési hitel, bővítési/korszerűsítési hitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, Lakás-takarékpénztári megtakarítás, vállalati hitel, lakossági bankszámla, vállalati bankszámla, hitelkártya, bankkártya, stb.

2.19 Többes ügynök: aki a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi

2.20 Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít.

2.21 Ügynöki tevékenység: ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján a fentiekben definiált pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek; Jelzáloghitel közvetítői tevékenység: a Pénzügyi szolgáltatás közvetítésében belül az ott meghatározott a), b) vagy d) pontban foglalt tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése;

2.22. Üzletszabályzat: jelen dokumentum, amely a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (Ügynök) pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában meghatározza az Ügynök és ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, az Ügynök és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során az Ügynök valamely szolgáltatást közvetít ügyfelei részére és / vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe az Ügynök közvetítésével.

2.23 Versengő szolgáltatások:

a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,

b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy

c) betét és fizetési számla (bankszámla).

3. Megbízók

Az Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza azon Megbízók felsorolását, akik részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítését látja el. A Többes Ügynök által közvetített termékek részben jelen Üzletszabályzatban részben pedig a Többes Ügynök weblapján kerülnek megjelölésre.

4. Az Üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága és módosítása

4.1. Jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Többes Ügynök és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a „Megállapodás és nyilatkozat” elnevezésű dokumentum aláírásával válik a megállapodás részévé.

4.2. Az Üzletszabályzat külön kikötés nélkül is kötelező a Felekre.

4.3. Az Üzletszabályzat nyilvános, az bárki által megtekinthető és megismerhető a Többes Ügynök székhelyén, valamint hivatalos internetes honlapján (www.bankracio.hu). A Többes Ügynök és az Ügyfél azonban közös megegyezéssel az egyes szerződésekben, az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek.

4.4. Jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült el.

4.5. A Felek közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja.

4.6. A Többes Ügynök bármikor egyoldalúan módosíthatja az Üzletszabályzatot, azonban ennek tényét legalább annak hatályba lépését megelőzően 15 munkanappal közzéteszi hivatalos internetes honlapján (www.bankracio.hu).

5. A Többes Ügynök jogállása és díjazása

5.1 A Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság a Hpt. 10. § 1. (bek.) bb) pontja szerinti független többes ügynöki tevékenységet végez, amely alapján a Többes Ügynök jogosult több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíteni, valamint jelzáloghitel közvetítői tevékenységet is végezni. A Többes Ügynök a független többes ügynöki tevékenysége során a pénzügyi intézmény megbízásából jár el.

5.2 A Többes Ügynök a tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján és az MNB pénzügyi felügyelete alatt végzi, amelynek során a pénzügyi intézmény megbízásából, annak kockázatára jár el, de önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.

5.3 A Többes ügynök díjazása:

5.3.1 A Hpt. 69.§ alapján a független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

5.3.2 A Többes Ügynök más jogcímen (így különösen: pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásért, egyebek) nem támaszt díjigényt az Ügyfél irányában.

5.4 A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át a fogyasztónak.

5.5 A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Többes Ügynök a fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

5.6 A Megbízóktól díjazásban részesülő Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó Megbízók által fizetendő díjazás mértéke. Az Ügyfeleket tájékoztatni kell arról, hogy jogosultak ilyen információt kérni.

6. A Többes Ügynök szolgáltatása

6.1. A Többes Ügynök a jelen szerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
  • a vele megbízási szerződést kötött intézmények közül a hitelkérelem jellegének megfelelő pénzintézet ajánlása,
  • az átadott dokumentumok alapján segítő közreműködés hitelkérelem elkészítésében,
  • segítségnyújtás a hitel fedezetének, illetve a felajánlott fedezet forgalmi értékének megállapításához, értékeléséhez,
  • az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi intézmény által elfogadott értékbecslő kiajánlásához segítő közreműködés,
  • közreműködés és segítségnyújtás a hitelkérelem mellékleteinek összeállításában, és a hitelkérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásában.

6.2. A Többes Ügynök nem szavatolja a kölcsönkérelem Ügyfél javára történő pozitív elbírálást, illetőleg a kölcsönkérelem alapján igényelt bankhitel, (bankkölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a pénzügyi intézménynek jogában áll az Ügyfelet elutasítani, és ezt nem megindokolni. Ebben az esetben a Többes Ügynök semminemű felelősség nem terheli.

6.3. A Többes Ügynök tevékenysége kifejezetten és kizárólag az Ügyfél igényeihez igazodó pénzintézet felkutatására és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek.

6.4. A Többes Ügynök kijelenti, hogy felelősség nem terheli a Megbízók által esetlegesen pótlólag bekért – a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok – az Ügyfél részéről történt késedelmes teljesítésért, az ebből adódó időbeni eltolódásért, valamint ennek következményéből származóan az Ügyfelet ért károkért, és az erre visszavezethető esetleges elutasításért, továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért.

6.5. A Többes Ügynök által közzétett reklám nem minősül nyilvános ajánlattételnek, és a benne lévő tájékoztatás nem teljes körű. A mindenkori hiteligénylést a pénzügyi intézmény bonitás vizsgálat alá veti. Az egyes banki kölcsönök hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a pénzügyi intézmény.

7. Kapcsolattartás és együttműködés, képviseleti jog, értesítés

7.1 A Többes Ügynök az alábbi módok bármelyikén kapcsolatot tarthat az Ügyféllel, illetve kapcsolatba kerülhet az ügyféllel: e-mail, telefon, hirdetés, ajánlás, hivatalos internetes oldal (www.bankracio.hu), személyesen.

7.2 A Többes Ügynök és az Ügyfél a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek. A Felek kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

7.3 A Többes Ügynök jogosult, illetve köteles meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározottak szerint. Az ügyfél-átvilágítás során a Többes Ügynök köteles megkövetelni a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását (magyar állampolgár esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya; külföldi állampolgár esetén: útlevél, illetve más személyi azonosító igazolvány, érvényes tartózkodási jogot igazoló más okmány). Jogi személyek esetén a következő, 30 napnál nem régebbi dokumentumok bemutatását/benyújtását követeli meg: cégkivonat, társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány.

7.4 A Többes Ügynök által küldött értesítés, kérés, dokumentum attól az időponttól tekintendő kézbesítettnek, amikor a Többes Ügynök az Ügyfél részére az értesítést elküldte. Elektronikus úton, e-mailen keresztül megküldött értesítés, dokumentum elküldöttnek tekintendő, amennyiben a Többes Ügynök központi számítógéprendszere az e-mailt elküldte, illetőleg – amennyiben a fogadó rendszer alkalmas rá - a kézbesítést visszaigazolta. Ellenkező bizonyítás hiányában az elküldés központi számítógéprendszeren regisztrált időpontja, illetőleg visszaigazolás esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött e-mail a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A Többes Ügynök az Ügyfelének szóló értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére, ennek hiányában az Ügyfél által a Többes Ügynöktudomására hozott legutolsó címére (székhelyére). Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. Amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli. A Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely levél, melyet a Többes Ügynök az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idő eltelt. Szokásos postai időnek bármely belföldi küldemény feladását követő ötödik munkanap tekintendő. A feladás megtörténtének időpontjaként a feladóvevényen feltüntetett időpont tekintendő.

8. Felelősségi szabályok

8.1 A Többes Ügynök és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által az ügyfélnek e tevékenysége során okozott kárért a Többes Ügynök felel. A Többes Ügynök rendelkezésére áll a tevékenységéből eredő károk biztosításához szükséges, a Hpt. által előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítás.

8.2 A Többes Ügynök tájékoztatása nem helyettesíti a Megbízó által, legkésőbb a szerződéskötés előtt adandó és a mindenkor hatályos jogszabályok által aláírt tájékoztatást, amely vonatkozásában kizárólag a Megbízó tartozik felelősséggel. A Többes Ügynök a Jogszabályok által előírt formában és tartalommal teljesíti az Ügyfél felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét, mely a jelen Üzletszabályzat 11. és 12. pontjaiban részletesen kifejtésre kerül.

8.3 A Többes Ügynök tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Többes Ügynök jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásáért felelős. A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt. mint a Többes Ügynök felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám: 95613317688189700). A Többes Ügynök köteles megtéríteni mindazt a kárt, amelyet a kötelezettségének esetleges megszegésével az Ügyfélnek okoz. A Többes Ügynök nem felel azért a kárért, amely a Többes Ügynök elvárható gondos eljárása ellenére következett be, továbbá nem felel a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetében. A Többes Ügynök nem felel az olyan kárért sem, amely erőhatalom (vis major), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély (bejegyzés) megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következett be.

8.4 Többes Ügynök jogosult közvetítői alvállalkozó igénybevételére. Amennyiben a Többes Ügynök a szerződés teljesítéséhez közvetítői alvállalkozót vesz igénybe, a Többes Ügynök a közvetítői alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közvetítői alvállalkozó felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Többes Ügynök felelőssége a közvetítői alvállalkozó felelősségéhez igazodik.

9. Panaszkezelés

9.1 Panasz esetén az Ügyfél a következő módon és elérhetőségeken kérheti az ügylet kivizsgálását:
Telefon: 06 1 799 1932
Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A
Levelezési cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A
Ügyfelek számára nyitva álló helyiség címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A
Email: panaszkezeles@bankracio.hu
Honlap: www.bankracio.hu

Nyitva tartás (Ügyfelek számára nyitva álló helyiség): Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 8 és 16 óra között személyesen, e-mailben folyamatosan; telefonon szerdán 8 és 20 óra között.

9.2 Többes Ügynök panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:
  • szóban (személyesen, telefonon)
  • írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
9.3 A panasz közlésével kapcsolatos eljárás során a Többes Ügynök

a) a szóbeli panaszt az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében,

b) a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig (ez a nap a szerda),

c) elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

9.4 Írásban benyújtandó panasztétel igénye esetén Társaságunk segítséget nyújt Önnek az írásos panasz megfogalmazásában, mely az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében elérhető panasz adatlapon, illetve a www.bankracio.hu honlapon megtalálható formanyomtatványon történik. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Többes Ügynök biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonos beszélgetésekről, a telefonon történő panaszkezelésről hangfelvétel készül, melyet a Többes Ügynök öt (5) évig megőriz. Erről az ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

9.5 Többes Ügynök a szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Többes Ügynök a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek – egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belüli az Ügyfél részére történő megküldésével - megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Többes Ügynök a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek - egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belüli az Ügyfél részére történő megküldésével - megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Többes Ügynök az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A panasz elutasítása esetén a Többes Ügynök a válaszában tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál, mint felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Magyar Nemzeti Bank (Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ)
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
Központi levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-80/203-776-os zöld szám
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Web: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: 06-80/203-776-os zöld szám
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Web: www.mnb.hu/bekeltetes

9.6 A Többes Ügynök a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt az MNB kérésére bemutatja.

9.7 A Többes Ügynök az Ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartás tartalmazza

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a panasz benyújtásának időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá

e) a panasz megválaszolásának időpontját.

9.8 A Többes Ügynök a panasz kivizsgálásáért az Ügyféllel szemben külön díjat nem számít fel.

9.9 A Többes Ügynök a fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót jelöl ki, aki az alábbi személy: Tóth Adrienn (Elérhetősége: 06 1 799 1932). A Többes Ügynök az MNB-nek 15 napon belül annak változását írásban bejelenti. A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó – a fogyasztói panaszok kezelése vonatkozásában – együttműködik a panaszkezelési szervezeti egységgel. Ennek során biztosítja, hogy a panaszkezelési szabályzat a mindenkori jogszabályoknak, jelen szabályzatnak és a pénzügyi szervezetek belső szabályozó eszközeinek, folyamatainak megfelelően került kialakításra, valamint biztosítja, hogy a panaszkezelés minőségi színvonalon, az ügyfelek érdekei védelme szem előtt tartásával történjen.

9.10 Többes Ügynök a Panaszkezelési szabályzatát a Társaság honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben is elérhetővé teszi.

10. Tájékoztatási kötelezettség, Egyebek

10.1 A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a pénzügyi szolgáltatását igénybe venni szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást adni:

a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,

c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,

d) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó megbízásából jár el,

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,

f) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,

g) többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és

ga) ha ismert, annak összegéről,

gb) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,

h) alkuszként a fogyasztó által fizetendő közvetítői díjról, ha annak megadása másként nem lehetséges a díj kiszámításának módjáról,

i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint

j) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

10.2 A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeknek és a pénzügyi teljesítőképességének.

10.3 A Többes Ügynök a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult az előzőek szerinti tájékoztatást kérni.

10.4 A Többes Ügynök köteles a fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást adni az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről.

11. A Többes Ügynök kereskedelmi kommunikációjára vonatkozó szabályok:

11.1 A Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.

11.2 Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:

a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),

b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,

c) a hitel teljes összege,

d) a hitel futamideje,

e) a teljes hiteldíj mutató,

f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint

g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

11.3 Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl - a fenti bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:

a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,

b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,

c) a törlesztőrészletek száma, valamint

d) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.

11.4 A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.

11.5

Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

11.6 A Többes Ügynök hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettsége:

A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.
A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie

a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint

b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

11.7 Mind a Többes Ügynök, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

11.8 A Többes Ügynök hitel termékekkel kapcsolatos lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet a jogszabályi előírások szerint és a jelen Üzletszabályzat mellékleteiben szereplő formanyomtatványok alkalmazásával. A Többes Ügynök a fentieken kívül, az Fhtv., az 56/2014 (XII.31.) NGM rendelet, a 3/2016. (I.7.) NGM rendelet, az 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet, valamint a Hpt. alapján előírt tájékoztatásokat megadni az Ügyfélnek.

11.9 AZ Ügyfél köteles a Többes Ügynök által megjelölt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a Többes Ügynök által meghatározott időpontig az ügynök rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél felelős az általa átadott információk és adatok pontosságáért, helytállóságáért és a valóságnak megfelelőségért. Az Ügyfél felelős továbbá az általa bemutatott, illetve a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiságáért.

11.10 Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn. A szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.

11.11 A hitelképesség vizsgálata a hitelező által:

A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

12. Adatvédelem, adatkezelés, KHR, azonosítás

12.1 Amennyiben az Ügyfél – hitel termékek esetén – nyilatkozatban hozzájárul, hogy a Többes Ügynök a központi hitelinformációs rendszer (www.bisz.hu; KHR) adatbázisában való nyilvántartás felől tájékoztató információt kérdezzen le.

12.2 Az adatkezelés célja annak megelőzése, hogy a nevében eljáró ügynökökkel kapcsolatban az egyes pénzintézetek részéről összeférhetetlennek minősülő körülmények a partnerekkel való szerződéskötést megelőzően kiderülhessenek.

12.3 A Többes Ügynök, mint adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

12.4 A Többes Ügynök az általa nyújtott szolgáltatás jellegére való tekintettel jogosult a személyes adatok továbbítására a vele szerződéses kapcsolatban álló Pénzügyi intézmény(ek) felé. A Pénzügyi intézmény pontos kiválasztása az ügyfél által történik az előkalkuláció folyamata során. A Többes Ügynök a személyes adatokat a Megbízók vagy harmadik fél részére nem adja át. A Megbízók részére átadott adatok további kezelésére a hitelintézetekre vonatkozó jogszabályok irányadóak.

12.5 A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhető az Üzemeltetőtől, illetve az előzetes hozzájárulás alapján küldött hírlevél küldése bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtiltható a következő elérhetőségeken:

Bankráció Kft. ügyfélszolgálat
E-mail: adatkezeles@bankracio.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A
Telefonszám: 06 1 799 1932.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni.

A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-63814/2013 .

Az Ügyfél tudomással rendelkezik arról, hogy a 2011. évi CXII. törvény alapján kérelmezheti a Társaságnál a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (1) a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (2) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (3) egyéb, törvényben meghatározott esetekben. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén a Társaság, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

12.6 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezéseit, valamint a Megbízók Üzletszabályzatai és ÁSZF-jeit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Budapesten, 2017. november 8. napján

 

3. számú melléklet

Az Fhtv. 1. számú melléklete szerinti Általános tájékoztató

Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve) ... [név]
levelezési címe ... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma* ...
e-mail címe* ...
telefaxszáma ...
internet címe* ...
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve) ... [név]
levelezési címe ... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma* ...
e-mail címe* ...
telefaxszáma* ...
internet címe* ...
* jelölt mezők kitöltése nem kötelező  
Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A [...]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.
2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa ...
a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa
...
a hitel lehívásának feltételei
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja
...
a hitel futamideje ...
a törlesztőrészletek és elszámolásuk módja Önnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:
... [a törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, a törlesztés gyakorisága]
A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot és költséget - fizetésének módja:
...
a fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget ... [a hitel teljes összege és a hitel teljes díja]
adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára ...
adott esetben a szükséges biztosítékok a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője ... [a szükséges biztosíték típusa]
adott esetben a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését ...
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok ...%
... [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]
teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti ...%
... [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]
hitelszerződés megkötéséhez szükséges
- biztosítási vagy
- egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek
igen/nem [ha igen, annak típusa] ...
igen/nem [ha igen, annak típusa] ...
hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget ...
adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez ...
adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség ...
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget ...
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - módosításának feltételei ...
adott esetben közjegyzői díj ...
késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: ...
[az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]
4. Egyéb jogi tájékoztatás
elállási jog fennállása
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni
igen/nem
előtörlesztés
Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére
...
adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő költségek megtérítésére jogosult ... [az előtörlesztéssel kapcsolatos költségek megtérítését a 24. § rendelkezései szerint kell meghatározni]
a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja ...
hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződés-tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni
...
adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása Ez a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.
5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve) ... [név]
levelezési címe ... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma* ...
e-mail címe* ...
telefaxszáma* ...
internet címe* ...
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma ... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság ...
az elállási jog gyakorlása ... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]
a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog ...
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése ... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]
nyelvhasználat ... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás - a fogyasztóval egyetértésben megállapított - nyelv]
szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát ...

4. számú melléklet

A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei
(3/2016. (I. 7.) NGM rendelet szerint)

1. A hitelezővel kapcsolatos adatok:

1.1. a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye),

1.2. adott esetben a hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó neve (cégneve) és címe (székhelye).

2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:

2.1. felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható,

2.2. a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is lehet,

2.3. a hitel lehetséges futamideje,

2.4. a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetetése beleértve a fogyasztót érintő hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,

2.5. forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei a fogyasztóra nézve,

2.6. egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a teljes hiteldíj mutató,

2.7. a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen,

2.8. az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei,

2.9. a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát is,

2.10. a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést és a fogyasztót ezzel kapcsolatban milyen költség terheli,

2.11. azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses jogviszony létrejöttéhez kötött-e,

2.12. általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire,

2.13. a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni,

2.14. a hitelbírálat időtartama,

2.15. adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája
(3/2016. (I. 7.) NGM rendelet szerint)

Bevezető szöveg
Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [a fogyasztó neve] részére készült.
Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült.
Az alábbi tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig érvényes.
Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat.
(Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.
1. Hitelező
[Név]
[Telefonszám]
[Levelezési cím]
(Nem kötelező) [E-mail cím]
(Nem kötelező) [Fax]
(Nem kötelező) [Internetcím]
(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]
(Adott esetben tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e:) [(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.)]
2. (Adott esetben): Hitelközvetítő
[Név]
[Telefonszám]
[Levelezési cím]
(Nem kötelező)[E-mail cím]
(Nem kötelező) [Fax]
(Nem kötelező) [Internetcím]
(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]
(Adott esetben [tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e)
[(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk erről a jelzáloghitelről, hogy Ön dönthessen.)]
[Díjazás]
3. A hitel fő jellemzői
A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem]
(Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel.
(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat.
(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengül, akkor az Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest.
(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet.
(Adott esetben) Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t.
(Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei]
A hitel futamideje: [futamidő]
[A hitel típusa]
[Az alkalmazandó kamatláb típusa]
Az Ön által fizetendő teljes összeg
Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie.
(Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti, hogy a jelzáloghitel futamideje végén még [törlesztendő összeg]-et kell fizetnie.
(Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük.
(Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy
A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg]
(Adott esetben) [Fedezet]
4. Kamat és egyéb költségek
A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítását szolgálja.
Az Ön hitelére érvényes THM [THM].
A THM az alábbiakat tartalmazza:
Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-kamatláb és a kamatfelár százalékos mértéke]
[A THM egyéb összetevői]
Egyszer fizetendő költségek
(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a számítás alapja.]
Rendszeresen fizetendő költségek
(Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra.
(Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet az előbbiekben meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb
[a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM
[a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet. (Adott esetben) Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad.
(Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában:
[Költségek]
(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie.
Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.
5. A törlesztések gyakorisága és száma
A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság]
A törlesztések száma: [szám]
6. Az egyes törlesztőrészletek összege
[összeg][pénznem]
Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni a [gyakoriság] részleteket.
(Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott tőketörlesztésű hitel összege] tartozását.
Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztőrészleteken felül fizetendő esetleges további összegekről sem.
(Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata változhat.
Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő törlesztőrészletek összege nőhet vagy csökkenhet.
Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet [a forgatókönyvnek megfelelő törlesztőrészlet összege]-ra/re nőne.
(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]-ban/-ben eltérő lehet.
(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett maximális összeg]-ra/re növekedhet.
(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett összeg]-val/vel többet kellene törlesztenie.
Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek.
(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztőrészleteinek a(z) forintra való átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]-án/-én közzétett devizaárfolyam,
vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer] alkalmazásával történik.
(Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]
7. Szemléltető törlesztési táblázat
Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható.
A törlesztőrészletek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) a fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop), adott esetben a fizetendő tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és adott esetben az egyéb költségek
([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak. (Adott esetben) Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek
[költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) az egyes törlesztőrészletek után még törlesztendő hitelösszeg.
[Táblázat]
8. További kötelezettségek
A fogyasztónak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:
[Kötelezettségek]
(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek.
(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat:
[Következmények]
9. Előtörlesztés
Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére.
(Adott esetben) [Feltételek]
(Adott esetben) Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja]
(Adott esetben) Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.
10. Rugalmas elemek
(Adott esetben) [Tájékoztatás a fedezetcseréről/a szerződés átruházásról] Önnek lehetősége van ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.[Feltételek]
(Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.
(Adott esetben) További elemek: [magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt további elemekről, és - választható jelleggel - a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem említett egyéb elemekről].
11. A fogyasztó egyéb jogai
15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot.
(Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]-tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás]
(Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó ingatlant vásárol vagy értékesít.
(Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő kapcsolódó szolgáltatásokhoz] kapcsolódó egyéb kötelezettségek.
12. Panaszok
Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [a belső kapcsolattartó pont és az eljárásra vonatkozó információforrás].
(Adott esetben) A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő legfeljebb [időtartam].
[Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is fordulhat:
Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.
13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei a fogyasztóra nézve
[A nem megfelelés típusai]
[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]
Amennyiben nehézségei támadnak a [gyakoriság] törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatban, kérjük, mielőbb keressen meg minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára.
(Adott esetben) A részletfizetések elmaradása esetén otthona végső esetben végrehajtás alá kerülhet.
(Adott esetben) 14. További tájékoztatás
(Adott esetben) [A hitelszerződésre alkalmazandó jog].
(Amennyiben a hitelező a személyre szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelvet kíván használni) Az információkat és a szerződési feltételeket [nyelv] nyelven fogjuk rendelkezésére bocsátani. A hitelszerződés időtartama alatt az Ön hozzájárulásával [nyelv] nyelven kívánunk Önnel kapcsolatot tartani.
[A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]
15. Felügyelet
A hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.
(Adott esetben) A hitelközvetítő a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

5. számú melléklet

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződési tájékoztató

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve) ... [név]
levelezési címe ... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma* ...
e-mail címe* ...
telefaxszáma ...
internet címe* ...
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve) ... [név]
levelezési címe ... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma* ...
e-mail címe* ...
telefaxszáma* ...
internet címe* ...
* jelölt mezők kitöltése nem kötelező  
Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A [...]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.
2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa ...
a hitel teljes összege a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa ...
a hitel futamideje ...
adott esetben Önt a hitelező bármikor felszólíthatja a hitel teljes összegének visszafizetésére ...
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok ...%
... [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]
teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti ...%
... [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget, és azok módosításának feltételei ... [A hitelkamaton kívüli minden egyéb, a szerződés megkötésétől fizetendő ellenszolgáltatás.]
késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik:
... [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]
4. Egyéb jogi tájékoztatás
hitelszerződés felmondása ... [a felmondási jog gyakorlásának feltételei, módja]
a 14. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja
...
adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása Ez a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.
5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelezőnek a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve) ... [név]
címe ... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma* ...
e-mail címe* ...
telefaxszáma* ...
internetcíme* ...
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba-vételi száma ... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság ...
az elállási jog gyakorlása  
Önnek 14 naptári napon belül joga van elállni a hitelszerződéstől. ... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]
a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog ...
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése ... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]
nyelvhasználat ... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás - a fogyasztóval egyetértésben megállapított - nyelv]
szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát ...

Az Üzletszabályzat letölthető verziója ITT található